Управління

 

 

 

Управління навчальним закладом

                                                    Концепція розвитку закладу      

Концепцію розвитку Комунального закладу освіти «Вечірня (змінна) середня школа № 38» Дніпровської міської ради  розроблено як сукупність науково-методичних ідей, принципів, підходів, що визначають основні цілі, стратегію та специфіку діяльності вечірнього навчального в сучасних умовах ;

 основні положення щодо організації навчально-виховного процесу в період реформування освіти та інтеграції у світовий простір;

проектування рівня та характеру виконання соціального замовлення на освіту, навчання та виховання;

підвищення освітнього та кваліфікаційного рівня педагогічних працівників, впровадження інноваційних технологій.

Концепцію школи було схвалено та затверджено Радою школи. Провідні ідеї Концепції знайшли своє конкретне втілення у програмі розвитку навчального закладу та річному плані роботи.

Планування діяльності

Планування роботи Комунального закладу освіти «Вечірня (змінна) середня загальноосвітня школа № 38»  Дніпровської міської ради здійснюється згідно з Концепцією розвитку навчального закладу на основі нормативно-правових документів з урахуванням конкретних цілей і завдань.

Наявні всі документи планування (програма розвитку школи, річний план, робочий навчальний план, місячний і тижневий плани).

Робочий навчальний план враховує вимоги законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Постанови Кабінету Міністрів України від 16.11.2000 року № 717. План зберігає наступність традицій у школі і повністю враховує зміни, що сталися в системі освіти протягом останнього року. і забезпечує перехід школи на новий зміст навчання. Дотримується гранично допустиме навантаження учнів. Вчителі забезпечені навчальними програмами. Планування роботи структурними підрозділами здійснюється у відповідності з навчальними програмами.

Стан планування структурних підрозділів (виховна робота, календарно-тематичне планування) узгоджено з річним планом роботи школи. Календарне планування з навчальних предметів відповідає вимогам навчальних програм, теми доцільно розбито за тематичним оцінюванням. Плани розглянуто на шкільних методичних комісіях, затверджено директором. Стан поурочного планування постійно контролюється адміністрацією школи.

 

Ефективність управлінських рішень

 Аналіз документації навчального закладу підтверджує висновок, що адміністрація ВСШ забезпечує інформаційне, організаційне ; науково-методичне, кадрове , фінансове., матеріально – технічне , соціально психологічне, аналітичне управління діяльністю навчального закладу через установлення субординаційних та координаційних зв’язків між підрозділами. Суспільно-державне управління ВСШ відбувається на основі принципів демократії і самокерування.

Управлінські рішення приймаються керівництвом  школи шляхом видачі наказів, розпоряджень, через рішення педради та наради при директорові школи.

Повноваження щодо прийняття управлінських рішень регламентуються нормативно - правовою базою,  Статутом школи тa наказами,  які розподіляють обов'язки.

Аналітичні матеріали, на основі яких приймаються управлінські рішення, визначаються за наслідками внутрішньошкільного контролю. Всі вони відповідають вимогам законодавчих та нормативних документів; терміни та виконавці визначаються, до членів колективу  доводяться під підпис.

На засідання педагогічних рад виносяться актуальні питання, які відповідають нормативним документам. До порядку денного вносяться питання з виконання рішень попередніх засідань.

Стратегічні рішення приймаються за участю органів громадсько – державного управління.

 

Впровадження інноваційних технологій в управлінні, інформаційне  забезпечення діяльності  закладу

Найважливішою ланкою, від якої залежить успіх реформування освіти, є ефективна праця вчителя, його продуктивно-перетворююча діяльність на основі створення й впровадження інноваційних технологій.

У школі створено картотеку директивних і нормативних документів державних органів та органів управління освітою.

У методичному кабінеті є папка нормативно-правова база, на нарадах при директорі та його заступниках педагогічні працівники знайомляться з директивними і нормативними документами державних органів.

В наявності є інформація про:

роботу педагогічних працівників;

рівень навчальних досягнень школярів;

роботу класних керівників;

позакласну та позашкільну роботу, дозвілля школярів, рівень вихованості учнів.

В інноваційній діяльності педагогів надано перевагу таким технологіям і методам навчання і виховання:

особистісно-орієнтованим;

комунікативним;

розвивальним;

активним та інтерактивним методам організації навчального процесу.

У методичному кабінеті своєчасно збирається та накопичується інформація з усіх напрямків навчально-виховного процесу , є  комп’ютер для управлінської діяльності, підключений до мережі Інтернет.

Адміністрація  школи володіє інформацією щодо організації навчально-виховного процесу й створення відповідного мікроклімату в колективі школи.

На нарадах при директорі вчителі регулярно ознайомлюються з новими директивними документами