Навчальний процес

                         

Вечірня  школа  здійснює  навчально-виховний  процес  за
очною і заочною формами навчання.
     Заклад  освіти  планує свою роботу самостійно.  Основним
документом,  що  регулює  навчально-виховний  процес,  є   робочий
навчальний   план,   що   складається   на   підставі  розроблених
Міністерством освіти України базових та інших варіантів навчальних
планів з конкретизацією шкільного компонента освіти.
     Навчальний план затверджується  місцевим  органом  управління                   
освітою, якому безпосередньо підпорядкована школа.
     Відповідно до навчального плану та режиму роботи вечірня
школа самостійно визначає програми, підручники, посібники згідно з                  
щорічним переліком, що публікується Міністерством освіти України.
     Форми і методи навчання,  виховання, системи оцінювання знань
учнів,  порядок і періодичність атестації вчителів  встановлюються
статутом   закладу  та  нормативними  актами  Міністерства  освіти
України.
     Організація навчального  процесу  в  закладі  регламентується
навчальним  планом,  розкладом   занять,   які   розробляються   і
затверджуються школою самостійно.